ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η εταιρεία θεωρεί ότι ιδίως οι ακόλουθοι τομείς απαιτούν δέουσα επιμέλεια και εκτίμηση κινδύνου πριν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης, συναλλαγής ή έργου (κάτι που για την αποφυγή αμφιβολιών περιλαμβάνει τρίτα μέρη, κοινοπραξίες ή την εξαγορά εταιρείας):

α) εκτίμηση του κινδύνου απάτης, δωροδοκίας και διαφθοράς που σχετίζεται με τη χώρα στην οποία πρόκειται να διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα,

β) εξέταση των πιθανών επιχειρηματικών εταίρων του τρίτου μέρους,

γ) εξέταση της καταλληλότητας του τρίτου μέρους για τη συμφωνία και των συνθηκών υπό τις οποίες επιλέχθηκε το τρίτο μέρος,

δ) εξέταση των όρων πληρωμής και των ρυθμίσεων για το τρίτο μέρος, και

ε) εξέταση του προτεινόμενου έργου ή της επιχειρηματικής συναλλαγής προκειμένου να εντοπιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος διαφθοράς ή δωροδοκίας.

 

Όταν συνδιαλλάσσεστε με τρίτα μέρη, υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια που μπορούν να υποδείξουν πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας ή της διαφθοράς και τα οποία περιλαμβάνουν:

 

1) Η  προτεινόμενη αποζημίωση τρίτου μέρους είναι υπερβολικά υψηλή σε σύγκριση με την τιμή της αγοράς χωρίς εύλογη εξήγηση.

2) Ένα τρίτο μέρος ζητά οι πληρωμές:

α) να καταβληθούν υπεράκτια,

β) να καταβληθούν σε συμβαλλόμενο μέρος διαφορετικό από το τρίτο μέρος ή σε άγνωστο τρίτο μέρος, να κατανεμηθούν σε πολλαπλούς λογαριασμούς, ή να καταβληθούν σε λογαριασμό σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία βρίσκεται το τρίτο μέρος ή ο πράκτορας ή όπου πρόκειται να εκτελεστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, ή προτείνονται άλλες ασυνήθιστες οικονομικές ρυθμίσεις.

γ) Ένα τρίτο μέρος δεν διαθέτει προσόντα ή προσωπικό για την εκτέλεση των αναμενόμενων υπηρεσιών.

δ)Ένα τρίτο μέρος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πολιτικές ή κυβερνητικές επαφές αντί για τεχνικές δεξιότητες ή χρόνο που επενδύεται.

ε) Κατά τον έλεγχο των αναφορών, διαπιστώνετε ότι το τρίτο μέρος έχει κακή φήμη ή δεν είναι γνωστό στον κλάδο.

στ) Ένα τρίτο μέρος δεν θα συμφωνήσει με όρους που απαιτούν συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας ή της διαφθοράς.

ζ) Μια χώρα στην οποία εταιρεία  ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τόπος υψηλού κινδύνου διαφθοράς,

η) Το τρίτο μέρος χρησιμοποιείται επανειλημμένα για επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς καμία εύλογη αιτιολόγηση για την

θ) επαναλαμβανόμενη απασχόλησή του.

ι) Εάν εντοπιστούν τέτοια προειδοποιητικά σημάδια, η ύπαρξή τους θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμέσως στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στη νομική ομάδα που θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;