ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν επιτρέπεται η χρήση κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας για συνεισφορές σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, σε εγχώριο ή τοπικό επίπεδο ή και στο εξωτερικό. Μια πολιτική συνεισφορά συμπεριλαμβάνει άμεσες συνεισφορές (δηλ. χρήματα) και συνεισφορές σε είδος. Οι συνεισφορές σε είδος συμπεριλαμβάνουν την αγορά δελτίων (εισιτηρίων) εξεύρεσης πόρων, συνεισφορά σε προϊόντα, εθελοντική εργασία από τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ώρες και τη χρήση των εγκαταστάσεων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για σκοπούς εξεύρεσης πόρων ή για πολιτικούς σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις συνεισφορές σε είδος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Απαγορεύεται στην Εταιρία να αποζημιώνει ή επιστρέφει χρήματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή σε ιδιώτη που σχετίζεται με την Εταιρία (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών πολιτικών μεσαζόντων), άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε μορφή, για πολιτικές συνεισφορές που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει το εν λόγω πρόσωπο. Ανεξάρτητα άτομα της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. παραμένουν ελεύθερα να πραγματοποιούν προσωπικές συνεισφορές σε υποψηφίους ή κόμματα της επιλογής τους. Μια προσωπική συνεισφορά, αποτελεί ευθύνη και βάρος του ανεξάρτητου ατόμου που την πραγματοποιεί. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με οποιαδήποτε προσωπική συνεισφορά. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσωπική συνεισφορά που έχει πραγματοποιηθεί με την πρόθεση υποβοήθησης της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή μιας εκ των συνεργαζόμενων εταιριών της για πρόσκτηση ή διατήρηση εργασιών. Η παρούσα πολιτική δεν περιορίζει την ικανότητα των υπαλλήλων της εταιρείας να πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικές συνεισφορές ή πολιτικές δωρεές ή να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, αλλά οι υπάλληλοι δεν πρέπει να υπονοούν ότι εκπροσωπούν τη εταιρεία.

Η συμμετοχή σε κόμματα ως υποψήφιος/α, σε τοπικό ή και εγχώριο επίπεδο απαγορεύεται χωρίς την ενημέρωση-έγκριση από το Δ.Σ. της εταιρίας.

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;